Sanofi

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie w jaki sposób firma Opella Healthcare Poland Sp. z o. o. z adresem siedziby: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku gdy są one gromadzone drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej (dalej jako „strona internetowa” lub „strona”), której właścicielem i dysponentem jest Opella Healthcare Poland Sp. z o. o. należąca do Grupy Sanofi (dalej jako „Dane Osobowe”). W przypadku gdy w ramach konkretnego procesu, podczas którego z własnej inicjatywy lub na prośbę Spółki przekazują nam Państwo swoje Dane Osobowe, zostanie Państwu przekazana szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach tego procesu (np. w ramach Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną), to w tym zakresie postanowienia zawarte w takiej informacji, przeważają nad niniejszą Polityką Prywatności lub ją uzupełniają (jeżeli informacja ta zawiera dodatkowe informacje do niniejszej Polityki). Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa z w/w stron internetowych jest firma Opella Healthcare Poland Sp. z o. o. (dalej również jako „Administrator”, „Spółka”, nam, nas, my).

Zbieranie danych osobowych

W formie elektronicznej możemy gromadzić Państwa Dane Osobowe w szczególności w następujących sytuacjach:

W celach obsługowych oraz w celu lepszego dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb możemy łączyć podane przez Państwa dane z danymi gromadzonymi w sposób automatyczny gdy poruszają się Państwo po naszej stronie internetowej.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niektóre dane mogą być niezbędne by mogli Państwo skorzystać z określonej funkcjonalności z uwagi na jej charakter lub cel przetwarzania danych. W takich sytuacjach będą Państwo informowani o tym, które dane są wymagane w konkretnym przypadku.

Mogą Państwo dokonać w każdym czasie wyboru w zakresie akceptowania lub nie naszych plików cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wszystkie gromadzone przez nas Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W zależności od rodzaju aktywności, podczas której przekazali nam Państwo informacje osobiste, możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w następujących celach:

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoje zgody na przetwarzanie danych oraz zmodyfikować preferowane formy kontaktu marketingowego. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych, które na jej podstawie było prowadzone przez nas zanim zgoda ta została wycofana.

Wszelkie inne cele przetwarzania danych będą Państwu zawsze komunikowane podczas zbierania danych. Jeżeli będzie to uzasadnione charakterem przetwarzania lub będą nas zobowiązywały do tego przepisy prawa zanim wykorzystamy Państwa dane w konkretnym celu zwrócimy się do Państwa o stosowną zgodę.

Profilowanie

Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu profilowania osoby, której dotyczą na potrzeby własnych działań marketingowych. Profilowanie odbywa się na podstawie Danych Osobowych, które mogą być łączone z informacjami zebranymi automatycznie podczas korzystania przez nią z usług świadczonych on-line przez Administratora w ramach własnych stron internetowych (więcej informacji na temat automatycznego zbierania danych znajduje się w Polityce cookie). Profilowanie polega na pewnej formie zautomatyzowanego przetwarzania danych, które w oparciu o dane statystyczne lub zastosowane algorytmy pozwala Administratorowi na prognozę potrzeb i zainteresowań podmiotu danych w celu zaproponowania oferty dostosowanej do indywidualnych oczekiwań.

Każda osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec jej profilowania przez Administratora w celach marketingowych.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych mogą mieć nasi upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za Państwa obsługę, a także obsługujący nas usługodawcy np. firmy świadczące nam usługi informatyczne, firmy odpowiedzialne za utrzymywanie i moderowanie naszej strony internetowej, a także nasi dostawcy usług pocztowych (w celu dostarczenia próbek produktów) itp. I ich upoważnieni pracownicy, którym dane będą ujawniane wyłącznie po to by mogli prawidłowo świadczyć nam takie usługi i tylko w niezbędnym do tego celu zakresie.

Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Spółka nie udostępnia stronom trzecim danych osobowych przekazanych jej przez użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zarejestrowanie się na stronie.

Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo Państwa danych i podejmujemy w tym celu niezbędne i adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne aby właściwie i zgodnie z przepisami chronić Państwa Dane Osobowe.

Łącza do innych witryn

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych serwisach.

Łącza prowadzące do innych stron i witryn internetowych, które nie zostały zamieszczone przez Spółkę, są całkowicie niezależne od Spółki oraz Grupy SANOFI. Spółka nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych. Ponadto obecność na Stronie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, że Spółka w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy też popiera możliwości jej wykorzystania.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każda osoba, której dotyczą Dane Osobowe może w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw:

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Można to zrobić przesyłając stosowny wniosek na adres naszej siedziby (ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa) lub elektronicznie za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony Danych (kontakt do IOD: e-mail iod@sanofi.com). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo jak długo będą one nam niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (np. udzielenia Państwu zamówionej informacji, odpowiedzi na pytanie), jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, jeżeli zgoda ta stanowiła wyłączną podstawę przetwarzania Państwa danych. Zwracamy jednak uwagę, iż w pewnych sytuacjach możemy być zobowiązani do przetwarzania Państwa danych przez określony czas z uwagi na obowiązujące nas w tym zakresie przepisy prawa. Po tym czasie Państwa Dane Osobowe zostaną usunięte z naszych zasobów danych.

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018

TELL YOUR STORY

Fill in the form below and submit it to the Pharmaton® team.

Tell us about yourself:

By submitting this story I consent to its content being adapted
and published on the Pharmaton® website.
*MANDATORY FIELDS